Doktora Bursları

by

YÖK

YURTDIŞI DOKTORA ARAŞTIRMA DESTEĞİ

2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atanmış, Doktora derslerini tamamlayarak Yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olan araştırma görevlileri doktora tez konuları ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere en çok 1 yıl süre ile yurtdışına gönderilecektir.

 Doktora eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:

-T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,

-Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olmak,

-Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak,

-Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde kabul almak,

-Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı YDS,ÜDS, KPDS -en az 65 puan– veya Uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar)

-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

 

Doktora sonrası araştırma için başvuru şartları:

a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi

veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurt içinde son 5 yılda almış olmak,

c) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden doktora

sonrası çalışma için kabul almak,

d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı YDS,ÜDS, KPDS -en az 70-veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede  değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar).

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, (Askerliği yapmış, tecil edilmiş

veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

f) Araştırma görevlisi veya yardımcı doçentin çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından

uygun bulunan çalışma planının olması.

 NOT: Günlük yevmiye miktarı, uçak bileti için ödenen miktar ve aylık sigorta bedeli yüksek lisans bursları bölümünde verilen tablo daki değerler ile aynıdır.

 

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN 33. MADDESİ UYARINCA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAKKINDA

1- 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla burslu olarak yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerinin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

BİREYSEL KOŞULLAR

Askerlik görevini yerine getirmemiş lisans derecesine sahip adayların en fazla 25 yaşında; askerlik görevini yerine getirmemiş yüksek lisans derecesine sahip adayların ise en fazla 27 yaşında olmaları, diğer araştırma görevlilerinin yaşlarının eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerine döndükten sonra 30 yıl hizmet verebilmeleri beklenerek değerlendirilmesi.

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

Sağlık durumu, yurtdışında öğrenim görmeye elverişli olmak. (Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu.)

Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

 

AKADEMİK KOŞULLAR 

Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik ortalamasının en az “dört üzerinden 2,80“, “on üzerinden 7“, “yüz üzerinden 70″ olmak veya lisans öğrenimi bölüm ilk %10’u arasında bitirmek (bu durumu belirten Rektörlük yazısı gerekmektedir.) Bu not ortalamaları, mezun olunan üniversitenin kendi sistemi içinde değerlendirilecek, diğer üniversitelerin sistemleri ile kıyaslama yapılmayacaktır. Yüksek lisans öğrenimi ile ilgili akademik not ortalaması kesinlikle göz önüne alınmayacaktır.

Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yurtdışındaki üniversitelerden lisansüstü bir programa kesin kabul belgesi sağlamış olmak. Bu liste dışındaki bir üniversitenin bölümü için talep yapılması halinde, bu bölümün listeye alınması için gerekli belgelerin talep eden üniversite tarafından hazırlanması ve Kurulumuzca onayı gerekmektedir.

 

YABANCI DİL VE DİĞER KOŞULLAR 

Eğitim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime gönderilecek adayların TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden en az 550, bilgisayarlı sisteminden en az 213 internet tabanlı sisteminden ise en az 79-80 almaları; IELTS sınavından en az 6.0 almaları veya Kurulumuzca eşdeğerliliği olan bir dil belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Eğitim dili Almanca olan yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime gönderilecek adaylar, yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan Almanca dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliliğine ilişkin Yürütme Kurulunun 01.07.2009 tarihli toplantısında alınan kararı uyarınca, YDS,ÜDS,KPDS 70 ve üstü puana denk gelecek şekilde değerlendirileceklerdir.

Eğitim dili Fransızca olan yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime gönderilecek adaylar, yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan Fransızca dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliliğine ilişkin Yürütme Kurulunun 17.06.2009 tarihli toplantısında alınan kararı uyarınca, YDS,ÜDS,KPDS 70 ve üstü puana denk gelecek şekilde değerlendirileceklerdir.

Diğer dillerin söz konusu olduğu ülkelere lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların ise ilgili ülkede lisansüstü eğitimi takip edebilecek düzeyde dil bilgisine sahip olduğuna dair bir belgeyi ilgili ülkelerin kültür merkezlerinden veya eşdeğer kuruluşlarından getirmeleri yada Kurulumuzca eşdeğerliliği olan bir dil belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların, Kabul belgesi sağladıkları üniversitelerin Yabancı Dil, GRE,GMAT puanı ile ilgili koşulları sağlamaları zorunludur.

2- Doğrudan doktora programına kabul edilen araştırma görevlilerine doktora eğitimlerini tamamlamak üzere en fazla 4 (dört) yıl burslu olarak, 2 (iki) yıl ise yurtiçi ve yurtdışı maaşsız olarak; yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerine ise eğitimlerini tamamlamak üzere en fazla 5 (beş) yıl burslu olarak, 2 (iki) yıl ise yurtiçi ve yurtdışı maaşsız olarak izin verilebilecektir.

 

Başvuruda İstenecek Belgeler

1 Teklif Yazısı

2  Üniversite Yönetim Kurulu Kararı

3  Lisans not çizelgesi (transkript)

4  Yabancı dil belgesi (TOEFL, IELTS, KMK II, v.b.)

5  Lisansüstü bir programa kabul edildiğine dair yurtdışı üniversiteden kesin kabul belgesinin aslı (Kabul belgesinde adayın kabul edildiği program, düzeyi, varsa kabul edilme koşullarının ne olduğu ve eğitim ücreti açıkça bildirilmelidir.)

6  Sağlık Kurulu Raporu

Burs desteği sağlanacak üniversiteleri görmek için tıklayınız

 

TÜBİTAK BURSLARI

2211 nolu lisansüstü burs programı ile ilgili detaylar yüksek lisans bursları bölümünde belirtilmiştir.

 

2213 – Yurt Dışı Doktora Burs Programı YÖK te revize edilmektedir. Aşağıda 2010 yılında yayımlanan hali bulunmaktadır.

2213 YURT DIŞI DOKTORA BURS PROGRAMI

(2010)

Üniversite mezunlarına yurt dışında doktora yapmalarına destek olmak üzere, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda burs verilecektir.

 

ALANLAR:

 • Nanoteknoloji
 • Alternatif enerji teknolojileri
 • Genetik hastalıkların tedavisi
 • Gen tedavisi, doku mühendisliği ve kök hücre çalışmaları
 • Uzay teknolojileri
 • Medikal ve veterinerlik amaçlı cihaz, malzeme, ilaç ve aşı geliştirilmesi ve üretilmesi
 • Bitki ve hayvan genetiği ve ilgili teknolojiler
 • Teknoloji ve araştırma yönetimi
 • İleri malzeme teknolojileri
 • Sosyal bilimlerin bilim ve teknolojiyi ilgilendiren özel alanları

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olmak,
 • Doktora eğitiminde kullanılacak yabancı dili (bkz. yabancı dil puanları) eğitimini yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek,
 • Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, en az 3.00/4 veya 76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak. (Henüz mezun olmamış son sınıf öğrencileri de müracaat tarihinde lisans not ortalama koşulunu sağlamaları halinde başvuru yapabilirler.)

 

BURS MİKTARI-ÖDEME ŞEKLİ

Aylık yaşam gideri, öğrenim harçları ve sağlık sigortası da dâhil olmak üzere toplam burs miktarı en çok 35.000 ABD Dolarıdır.  Aylık yaşam gideri en çok (1.500 ABD Doları) üçer aylık dönemler halinde ödenebilir. Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanabilir.

 

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

 1. Adayın internet üzerinden yaptığı başvuru sonucunda PDF çıktısını alıp imzaladığı başvuru formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi,
 4. Amerika Birleşik Devletlerinde eğitim görecekler için GRE Genel Test Puan Belgesi ve TOEFL puan belgesi (geçerlilik süresi içinde olmak koşuluyla),
 5. A.B.D. dışındaki ülkelerde eğitim görecekler için TOEFL puan belgesi, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Belgesi (KPDS), Üniversite Dil Sınavı (ÜDS), IELTS veya yapacağı araştırmada kullanılacak yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans, yurt dışı yüksek lisans derecesi almış olanların diploma fotokopileri,
 6. Lisans ve yüksek lisans (yapmış ise) öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgeleri (transkriptler),
 7. Adayın amaçlarını, konu üzerindeki deneyim ve birikimini içeren ayrıntılı çalışma planı,
 8. Yurt dışındaki bir üniversiteden alınmış, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen yukarıda belirtilen alanlarda doktoraya kabul edildiğine dair belge.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ONLINE BAŞVURU

 1. 1.     Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr  adresine yapılır.
 2. 2.     Burs başvurusu ilgili dönemin son başvuru tarihindeki mesai saati bitimi olan 18:00’a kadar yapılmalıdır. 18:00’da sistem otomatik olarak kapanacağından başvuru işlemini sonlandırmak mümkün olamayacaktır.
 3. 3.     Başvurular internet üzerinden gerçekleştirildikten sonra (online başvuru sistemi, başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten sonra) sistem tarafından oluşturulacak olan formun PDF çıktısı imzalanmalıdır. İnternet ortamında yapılan başvuruda yukarıda belirtilen belgeler kayıt edilmiş olsalar da başvuru formunun, nüfus cüzdanı fotokopisinin, transkrlpt(ler)in ve üniversite kabul belgesinin bulunduğu bir asıl dosya en geç 22 Nisan 2010 tarihi mesai saati bitimine kadar TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına (BİDEB) ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, belgeleri 22 Nisan 2010 tarihi mesai bitiminden sonra Kuruma ulaşan ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.

Bu programa yapılan başvurular,  son başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde sonuçlandırılır.

BAŞVURU DÖNEMİ
Başvurular 4 Ocak-31 Mart 2010 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

 

BURS VERİLME YÖNTEMİ

Başvurular BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından ön elemeden geçirilir.  Bursiyer adayı oldukları kendilerine bildirilenlerden yukarıda belirtilen belgeleri 22 Nisan 2010 tarihine kadar eksiksiz tamamlayanlar alanlarına göre belirlenen jüriler veya BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından yapılacak mülakatla değerlendirilir. Değerlendirmede, adayın akademik nitelikleri, konu üzerindeki ön bilgileri, araştırmaya yatkınlığı, yurt dışında kabul belgesi (akseptans) aldığı üniversite ve üzerinde çalışmayı planladığı konular ile yapılacak çalışmaların ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır. Bursiyerler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından jürilerin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir.

Mülakata girmeyen adayların dosyaları değerlendirmeye alınmaz.

Destek alacak öğrenciler dışındakilere geribildirimde bulunulmayacaktır.

Bursiyer seçimlerinde aynı konumda olan adaylardan dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

BURSUN BAŞLATILMASI, DEVAMI VE EK SÜRE VERİLMESİ

Bursiyerlerin seçildikleri yılın güz yarıyılında yurt dışında öğrenimlerine başlamaları gerekir. Bu dönemde yurt dışındaki öğrenimlerine başlamayan bursiyerlerin bursları iptal edilir. Özel durumları nedeniyle yurt dışındaki eğitimlerini ertelemek durumunda kalanların bursları BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararıyla en fazla bir yıl ertelenebilir.

Burslar, bursiyerlerin aşağıdaki işlemleri tamamlamalarından sonra, yurt dışında öğrenimlerine başladıkları dönemden itibaren başlatılır.

 • Yurt dışında öğrencilik için gerekli pasaport ve öğrenci vizesi ile askerlik, Milli Eğitim Bakanlığı ve varsa bağlı oldukları kuruluşla ilgili işlemleri bursiyerlerin kendilerinin yürütmeleri gereklidir.
 • Bursiyerlerin, 2213- Yurt Dışı Doktora Burs Programı Yürütme Kural ve İlkeleri’ni dikkatle inceleyerek, bu esaslar çerçevesinde hareket etmeyi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan etmeleri gerekir.
 • Bursiyerler, BİDEB tarafından hazırlanmış olan ve 2213- Yurt Dışı Doktora Burs Programı Yürütme Kural ve İlkeleri’nde belirtilen koşul ve yükümlülükleri içeren Düzenleme Şeklinde Taahhüt Ve Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefalet Senedi’ni noterde düzenletip Kuruma vermek zorundadırlar.
 • Yurt dışı doktora burslarının devamı, bursiyerin sürekli başarılı olmasına bağlıdır. BİDEB, bursiyerin göndermekle yükümlü olduğu belgeler ve danışmanından veya ilgili bölüm başkanından alacağı yazılı bilgiler ışığında bursiyerin çalışmalarını izler ve değerlendirir. Çalışmaları yetersiz görülen bursiyerlerin önce dikkati çekilir,  bu durum izleyen dönemde de devam eder ve bursiyerin kesin olarak başarısız olacağı kanısına varılırsa bursu kesilir. Başarısızlık nedenleri, sağlık sorunu veya olağanüstü bir hal gibi BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca kabul edilebilecek nitelikte sorunlar değilse, Kurumun bursiyer için yaptığı tüm ödemeler Düzenleme Şeklinde Taahhüt Ve Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefalet Senedi hükümleri gereğince geri alınır.
 • Doktora öğrenimini beş yılda tamamlayamayan bursiyerlerin süresi BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu izniyle uzatılabilir.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

a)     Doktora öğrenimi için yurt dışına giden bursiyerin yurt dışındaki ev ve yazışma adreslerini, telefon ve banka hesap numaraları ile elektronik haberleşme adreslerini 15 gün içinde BİDEB’e bildirmesi gerekir.

b)     Bursiyer, onaylanan doktora alanını ve öğrenim gördüğü üniversiteyi BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’ndan izin almadan değiştiremez.

c)     Bursiyer her dönem başında üniversiteye kayıt belgesi ve aldığı dersleri gösteren resmi belgeleri, danışmanının adı ve adresini, her dönem sonunda almış olduğu dersleri ve notları gösteren belgeyi (transkript) ve izleme formunu BİDEB’e göndermek zorundadır. BİDEB bu belgeler ve ayrıca danışmanından ve ilgili bölüm başkanından alacağı yazılı bilgiler ışığında bursiyerin çalışmalarını izler ve değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre gerekiyorsa bursun devamına ya da kesilmesine karar verir.

d)     Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde 15 gün içinde BİDEB’e bilgi vermekle yükümlüdür.

e)     Bursiyer doktorasını başarıyla tamamladıktan sonra en geç üç ay içinde yurda dönmek ve alanıyla ilgili bir işte çalışmak zorundadır. Yurda dönüşteki mecburi hizmet süresi, Kurumca döviz olarak yapılmış toplam ödemenin, bursun başladığı tarihteki döviz üzerinden aylık yaşam gideri miktarına bölünmesi ile elde edilen rakam karşılığı aydır.  Bursiyer yurt içindeki mecburi hizmeti süresince, yılda bir kere çalıştıkları yeri ve süreyi gösteren bir belgeyi BİDEB’e iletmek zorundadır. Askerlik süresi mecburi hizmet süresine sayılmaz.

f)     Bursiyerin konusuyla ilgili bir işte yurt dışında doktora sonrası çalışmalar yapmak istemesi halinde, BİDEB’in iznine bağlı olarak, doktorasını tamamladığı tarihten itibaren en çok 24 ay izinli sayılabilir. Bursiyere bu sürede Kurumca burs ödenmez. Ancak bursiyer, bu sürenin bitiminden sonra 3 ay içinde yurda dönmek zorundadır. Bu durumda bursiyere dönüş yol ücreti ödenir.

g)     Bursiyer doktora diplomasının ve tez özetinin bir kopyasını Kuruma vermek ve tezinde TÜBİTAK desteğini belirtmek zorundadır.

h)     Bu uygulama esaslarının herhangi bir maddesine uyulmaması, BİDEB’e doktora çalışmaları ve diğer faaliyetler hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi veya ilgili mevzuata uygun olarak Kurum, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrenci Müfettişliği, Elçilik ve Konsolosluk tarafından verilecek talimatlara uyulmaması halinde, Kurum tarafından bursiyer için yapılan bütün harcamalar taahhütname hükümleri uyarınca geri alınır.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.

 

Tüm gönderiler için adres

TÜBİTAK-BİDEB 2213

Program Yürütücü: Ayça TURHAN

Yurt Dışı Doktora Burs Programı

Tunus Caddesi No: 80, 06100

Kavaklıdere/ANKARA

Telefon No: 0312-4685300 / 3840

E-mail : bideb2213@tubitak.gov.tr

 

 

2214/A – Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

Üniversitelerimizde bir doktora programına kayıtlı olanlarla yüksek öğrenim kurumları dışındaki araştırma kuruluşlarında çalışan doktora öğrencisi araştırmacılara araştırma amaçlı burs verilir.

 

Kimler Başvurabilir

1  T.C.vatandaşı olmak

2  Üniversitelerimizden birinde bir doktora programına kayıtlı olup yeterlilik sınavını geçmiş olmak

3  TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programından yararlanmamış olmak

4  Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak

5  YÖK veya diğer kamu kurumlarının Yurt Dışı Araştırma Burslarının herhangi birinden son 3 yıl içinde toplamda 12 ay ve daha fazla süreyle yararlanmamış olmak

6  TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuramazlar.

 

Destek Kapsamı

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında ülkemizde doktora programına kayıtlı olanlar ile yüksek öğretim kurumları dışındaki araştırma kuruluşlarında çalışan doktora öğrencisi araştırmacıların, araştırma sorunlarını yurt dışında bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak için destek verilmektedir.  (Doktora veya tıpta uzmanlık derecesi olan adayların2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programına başvurmaları gerekmektedir.)

 

Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1.400 Avro, Diğer ülkeler için en çok 1800 Amerikan doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak saptanır. (bkz. ülkelere göre burs miktarları) Ödemeler üçer aylık dönemlerde bursiyerin bildirdiği yurt içinde veya yurt dışındaki bir banka hesabına yapılır. Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.

Bursiyerin Türkiye’deki danışmanına 2.000 TL’yi aşmamak üzere 1.000 TL/kişi Danışman Koordinatör ücreti verilir.

Burs Süresi

En çok 12 aydır.

 

Başvuru Tarihleri

BAŞVURU DÖNEMİ SON BAŞVURU TARİHİ
I. Dönem : 28 Şubat 2013
II. Dönem : 27 Eylül 2013

 

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN  BELGELER

1.Online başvuru formu (imzalı)

2.Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu (imzalı)

3.Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, online başvuru formu ile birlikte Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu çıktıları alınıp imzalanarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.

Not: Bu programa yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihinden 3 ay sonra sonuçlandırılır.

 

ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a  Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi

b  Doktora yeterlilik sınavını verdiğini gösteren belgesi

c  Danışmanından onaylı doktora tez önerisi belgesi

d  Ayrıntılı araştırma önerisi (on sayfayı geçmeyecek şekilde)

e  Adayın akademik danışmanının planlanan çalışmaya ilişkin görüşlerini (varsa) açıklayan yazısı

f  Davet mektubu (İlgili kuruluşun antetli kağıdına yazılmış imzalı ve yeni tarihli olmalı, ayrıca davetin geçerli olduğu tarihleri, yurt dışında birlikte çalışılacak danışman bilgisini, araştırma  konusunu ve araştırma yapılacak kuruma hangi pozisyonda davet edildiği bilgilerini içermelidir.)

g  Lisansüstü öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgeleri (transkriptler)

h  Çalışma Planı

 

Başvuruda Kullanılacak Formlar:

 1. 2214 Özgeçmiş Formu
 2. 2214 Araştırma Önerisi Formatı
 3. Araştırma Önerisi Unsurları
 4. 2214 Çalışma Planı ve Rapor Formu Örnekleri

2214 – Çalışma Planı ve Rapor Formu (Örnek 1)

2214 – Çalışma Planı ve Rapor Formu (Örnek 2)

2214 – Çalışma Planı ve Rapor Formu (Örnek 3)

 

 2013 Yılında Programda Yapılan Yenilikler

 1. Dil belgesi zorunluluğu kalktı.
 2. Bazı ülkeler için burs miktarlarında artış yapıldı.
 3. YÖK veya diğer kamu kurumlarının Yurt Dışı Araştırma Burslarının herhangi birinden son 3 yıl içinde toplamda 12 aydan fazla süreyle yararlanmamış olanlar başvuru yapabilecek.
 4. Bursiyer, araştırmasını tamamladıktan sonra bir ay içinde Türkiye’ye dönmek ve doktora eğitimini 2547 sayılı Kanun’un 44. maddesinde belirtilen azami sürelerde tamamlamakla yükümlü olacak.
 5. Bursiyerin Türkiye’deki danışmanına 2.000 TL’yi aşmamak üzere kişi başı 1.000 TL Danışman Koordinatör ücreti verilecek.

 

2214/B – Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı Türk öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri/araştırmaları için destek verilmektedir. (Yurt dışına 12 aya kadar araştırma yapmak için gidecek olanların “2214-A Doktora Öğrencileri için Yurt Dışı Araştırma Burs Programı” na başvurmaları gerekmektedir.)

 

2013 Yılında Programda Yapılan Yenilikler

Dil belgesi zorunluluğu kalktı.

Bazı ülkeler için burs miktarlarında artış yapıldı.

Protokol Örneği için tıklayınız.

YÖK’ün İlgili Yönetmeliği için tıklayınız.

 

Kimler Başvurabilir

Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı’na, doktora programına kayıtlı olduğu üniversitenin ortak doktora protokolü imzaladığı yurt dışındaki üniversiteye eğitim/araştırma amaçlı gidecek doktora öğrencisi adaylar başvurabilir.

Gidilecek Üniversitenin BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenen başvuru yılı itibarıyla güncel olan uluslararası üniversite sıralama genel listelerinden herhangi birinde yer alması gerekir.

 

Belirlenen listeler şunlardır:

TIMES 400 (Times Higher Education World University Rankings)

QS 700 (World University Rankings)

Shangai 500 (Academic Ranking of World Universities)

 

Diğer Başvuru Koşulları:

T.C. vatandaşı olmak

Üniversitelerimizden birinde bir doktora programına kayıtlı olmak

Gidilecek Üniversite ile Türkiye’deki Üniversite arasında Ortak Doktora Protokolü imzalanmış olması (Akademik İş Birliği protokolleri kapsam dışıdır.)

TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programından (2214/A ve 2214/B Programları) yararlanmamış olmak

YÖK veya diğer kamu kurumlarının Yurt Dışı Araştırma Burslarının herhangi birinden son 3 yıl içinde toplamda 12 ay ve daha fazla süreyle yararlanmamış olmak

TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuramazlar.

 Program ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

 

NOT: Fulbright ve Türkiye bursları ile ilgili bilgiler Yüksek Lisans Bursları başlığı altında paylaşılmıştır.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU (KYK) BURSU

Doktora öğrencileri için KYK bursu lisans öğrenimi sırasında verilen bursun 3 katıdır. (Örneğin şu an ki burs miktarı 840 tl)

ULUSLARARASI BURSLAR

 1. APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü) Yüksek Lisans Burs Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 2. ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) bursları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 3. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamındaki Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 4. EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü) destekleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 5. TWAS (Gelişmekte olan Dünya için Bilimler Akademisi) broşürü için tıklayınız.
 6. NAM S&T Centre (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi) Bursları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.